mental optimalisering

En erkjennelse:

 

For virkelig å forstå hva MSO er og hva det representerer, må vi først erkjenne at mennesket er et særdeles komplekst informasjonssystem. Hjernen er uten tvil en sentral komponent og aktør i dette systemet, men i motsetning til tradisjonell tankegang finnes ikke svaret på alle problemstillinger i hjernen selv.

I tidligere tider forholdt man seg til at jorden var sentrum i universet, men så viste det seg jo at jorden forholdt seg til solen og var helt avhengig av denne på mange områder.

På tilsvarende måte kan vi si at hjernen, som nyere forskning mener er kroppens prosessor, ikke lenger kan betraktes som sentrum av det menneskelige system. Hjernen er, som enhver annen prosessor, hele tiden avhengig av de gjeldende data.                 

Dermed er det selve informasjonen som er sentrum av vårt fine system!

Informasjonen befinner seg i våre filer og programmer og bestemmer hvordan vi tenker, føler og fungerer både psykisk og fysisk. Samtlige prosesser i kroppen og sinnet styres av data og de er derfor alle avhengig av riktig informasjon for å fungere optimalt.

De fleste prosesser foregår automatisk i det skjulte og mennesket vil derfor oppleves som nesten vedlikeholdsfritt, og det er først når dette ikke er tilfelle at vi erfarer å ha fått et problem. Heldigvis er vi selvreparerende og de fleste problemer blir derfor borte av seg selv, men av og til tar dette lang tid og andre ganger henger prosessen seg helt opp og blir et varig eller kronisk problem. Det første vi gjerne mistenker er at det mangler en viktig fysisk komponent, men hva om det skyldes dårlig programvare?

På grunn av manglende verktøy har vi ikke hatt noen tradisjon for direkte å kunne gjøre forandring i sinnet, selv om mental trening, coaching, psykologi og mindfulness er anerkjente virkemiddel for å utvikle oss, bli sterkere og bedre mentalt fungerende. Oppsummert er svaret gjerne positiv tenking. Samtidig er det bred enighet om at et sundt og variert kosthold og bevegelse virker forebyggende og at stressreduksjon er veldig gunstig for immunforsvaret.

Psykiatrien på sin side har fastslått at psykiske problemer skyldes en kjemisk ubalanse i hjernen. Dette skal visstnok skyldes en feil ved selve prosessoren, selv om man ikke foreløpig evner helt å forstå hvordan den egentlig fungerer. Det prøves derfor etter beste evne å skape balanse ved å tilføre ulike komponenter (virkestoffer) til vårt mest kompliserte organ med varierende og usikker virkning ikke sjeldent ledsaget av uønskete virkninger; ikke rart at psyken vår har vært preget av mye feilslått behandling, skremsel og mangt et tabu.

Man kan selvfølgelig ikke avskrive at mentale problemer kan skyldes feil i selve hjernen (medfødt eller etter sykdom og skader), men det er faktisk å regne som unntaket som bekrefter regelen. Hjernen vår er som alle andre prosessorer i ethvert informasjonssystem, helt avhengig av innholdet i filene og programmene den til enhver tid prosesserer. Det store spørsmålet blir da; har vi tilgang til våre egne data?

Svaret er JA! Gjennom vår evne til å tenke har vi i utgangspunktet tilgang til alle våre filer og programmer; vår egen mentale software, programvaren som er bestemmende for alle funksjoner i kropp og sinn!

Spørsmålet som nå melder seg er; har vi programmet som setter oss i stand til å optimalisere databasen?

Svaret er igjen JA! Mental Software Optimalisering – MSO er programmet vi skulle ønske fantes og som finnes! Gjennom kroppens eget tastatur besitter vi de samme muligheter for oppdatering som vi kan forvente av ethvert avansert datasystem.

Dersom problemet er følelsesmessig eller kognitivt inntreffer som regel resultatet av oppdateringen umiddelbart; når årsaken er eliminert kan ikke lenger problemet eksistere. Det samme skjer jo når du gjør en endring på noe du har skrevet i et dokument på din PC; du behøver ikke å vente på at forandringen skal finne sted, den skjer mens du gjør den!

Overraskende for de fleste er det nok at vår mentale software også er bestemmende for fysiske prosesser, men her opplever man selvfølgelig ikke et umiddelbart fravær av problemet. Når data involvert i fysisk reparasjon oppdateres, opplever vi optimaliserte funksjoner som innvirker både på tidsbehov og endelig resultat.

Betydningen av ordet mental i denne sammenhengen henviser altså ikke spesielt til vår psyke, men uttrykker vår evne til å tenke. Dermed er det hva vi tenker på som bestemmer hvilke filer og programmer vi undersøker og oppdaterer. Dette betyr at vi i utgangspunktet har tilgang til hele vårt fantasiske system og optimaliseringen kan dermed starte!

For noen kan det kanskje virke fremmed og kanskje til og med litt skummelt at vi skulle være avhengige av data for å fungere. Gir man seg selv likevel litt tid og tenker etter, er jeg sikker på at det vil gi mening og forklare mange hittil uforståelige ting på en ny og logisk måte. Som kun teori ville denne forståelsen bare vært en ny måte å forholde seg til hjernen og kroppen vår på, men som anvendelig program snur den opp ned på virkelighetsforståelsen og verden blir ikke lenger den samme!

Noen vil sikkert også tenke at det vil være lett å feile dersom man blander seg inn i et avansert datasystem, og dermed risikere å lage problemer istedenfor å reparere. Da er det viktig å huske at vi allerede er dypt involvert i vårt eget system ved å være selve systemet, men uten riktig forståelse av hvordan det egentlig fungerer er vi heller ikke i stand til bevisst og direkte å utføre forandring selv om vi skulle ønske det. Og selv om det ville gitt oss en fordel, trenger vi jo heldigvis i de aller fleste tilfeller ikke denne kunnskapen for å overleve, da vi er utstyrt med et system som vanligvis ”automatisk” optimaliseres gjennom naturlig livsutfoldelse og kroppslig og mental stimuli. Dermed vil ”utilsiktet og feil” bruk av programmet ikke kunne eksistere; evolusjonen har utviklet et meget robust og elegant system. Oppdagelsene av bevisst og riktig bruk vil derfor heller ikke kunne utgjøre noen risiko; man åpner kun for at ellers naturlige prosesser kan starte eller videreføres slik at optimalisert funksjon gjenvinnes.

Skolemedisinen er uovertruffen når det gjelder reparasjon og livreddende funksjoner når ulykken har vært ute eller sykdom har ødelagt vitale organer, men husk at også på disse områdene er man helt avhengig av at de naturlige helningsmekanismene fungerer; vanligvis gjør de jo nettopp det så ofte at vi dessverre tar det for gitt? Vi burde la oss begeistre av disse naturlige mekanismene og gjøre alt vi kan for å få innsikt i hvordan de egentlig fungerer.

Innen psykologien og psykiatrien handler det meste om at man gjennom analyse, forståelse og såkalt mestring skal prøve å oppnå en bedre livskvalitet, gjerne assistert med ulike preparater. Dersom det er diagnoser inne i bildet er man ”dømt til” å leve med problemet resten av livet og symptomdempende medikamenter er alt for ofte den eneste løsningen.

Mennesker som sliter etter traumatiske hendelser kan ende opp med diagnosen PTSD, en lidelse eller påstått sykdom som kan utvikle seg dersom ikke følelsene knyttet til hendelsen avtar innen rimelig tid. Det er nesten å forstå som om man har blitt ”smittet” av den skremmende opplevelsen. Sannheten er at det ikke dreier seg om sykdom selv om man føler seg veldig syk.

I virkeligheten handler det om informasjonen i våre filer og programmer!

Vi er alle utstyrt med evnen til å føle og alle følelser har sin funksjon dersom de opptrer på riktig tid og sted i riktig styrke. Evolusjonen har også utstyrt oss med en grunnleggende overlevelsesmekanisme som skal slå inn ved livstruende hendelser: Kjemp eller flykt!

At denne responsen er naturlig, betyr ikke at den særlig ofte vil være fordelaktig for det moderne mennesket. De fleste av oss er ikke trenet eller utstyrt til hverken å kjempe eller flykte særlig effektivt; vi vet ikke instinktivt hva som er den beste reaksjonen. Det som dette derimot oftere fører til er panikk eller handlingslammelse, fordi jo sterkere frykt vi opplever desto svakere blir fornuften. Menneskes største resurs er nettopp evnen til å tenke konstruktivt og dermed finne løsninger som kan redde oss ut av de fleste situasjoner.

Ved sterk redsel og angst vil alle sansene våre være på ”tå hev” og vi risikerer at følelsen vi opplever reint informasjonsmessig blir ”koblet til” de ulike sanseinntrykkene. Lukter, lyder, bilder, følelser, situasjoner og minner vil dermed kunne skape forstyrrelser og lidelse fordi filene med denne informasjonen ufrivillig og uunngåelig blir åpnet seinere i livet. Dette skjer kun dersom vårt naturlige system ikke har evnet å fjerne feilpassert informasjon og man må i verste fall bære belastningen resten av livet. Tiden i seg selv leger nemlig ingen sår, bare hva tiden inneholder, og noen ganger inneholder ikke tiden det som kreves for at våre naturlige mekanismer kan restartes.

Alternativ medisin og behandling har på sin side altfor ofte fokusert på den usynlige energien som enten er negativ eller positiv, og som folk flest og naturvitenskapen ikke klarer å ha et fornuftig forhold til. Det blir som regel altfor svevende siden alt egentlig er energi, men at denne det her snakkes om likevel er mer konkret selv om den ikke kan sees og måles på ”normalt” vis. Det kreves gjerne også spesielle evner for å håndtere den på en virkningsfull måte.

Selv tror jeg ikke at det er energien i seg selv som er det interessante, men informasjonen den bærer. Det er nemlig informasjonen som bestemmer hvordan vi opplever energien gjennom følelsene og tankene våre. Oppnår vi raske resultater uansett tilnærmingsmetode, har vi lykkes i å endre vital data helt naturlig.

Det merkelige er at ingen ser ut til å synes at det er noe rart når noe går fort over av ”seg selv”, men når det skjer raskt i forbindelse med en metode eller teknikk, har man plutselig vanskelig for å tro at det er mulig. Særlig vil mennesker med omfattende utdannelse og lang erfaring ofte ”vite bedre” og avvise det som tull og lureri fordi det foreløpig mangler ”nødvendig” dokumentasjon. Altfor ofte blir det også avvist og forklart med placebo, som om dette fantastiske fenomenet bare finner sted utenfor det naturvitenskapelige fagfeltet!

Det er greit å være skeptisk, men hvor er den undersøkende nysgjerrigheten som opplyser oss og bringer oss framover?

Oppdagelser er gjort og vil bli gjort som gir oss ny innsikt. I Østen gjorde man uten tvil en stor oppdagelse for flere tusen år siden, men at dette var ”kroppens tastatur” hadde man selvfølgelig ingen forutsetning til å forstå. Likevel ble det opphavet til mang en metode, teknikk og livsforståelse som daglig hjelper tusenvis av mennesker. Det er alltid enkeltpersoner som mer eller mindre ”tilfeldig ramler over” naturlige sammenhenger og lar nysgjerrigheten undersøke hvilken verdi det kan ha. Hvilken verdi det derimot får i samfunnet, avhenger helt av hva som blir oppdaget av hvem og i hvilken sammenheng.

 

Og endelig er tiden kommet hvor vi kan forholde oss til psyken vår like konkret som vi forholder oss til filer og programmer på en datamaskin. Vi mangler ikke lenger programmet som gjør dette mulig og vår mentale software bare venter på at vi skal ta muligheten i bruk:

Vi kaller det for Mental Optimalisering og programmet vi benytter er  MSO – Mental Software Optimalisering.