Optimal ytelse

Forebygger´n

Forebygger’n  – et initiativ for bedre helse og livskvalitet.

 

 

Det er bred enighet om at forebyggende aktiviteter er et satsningsområde, men det blir som oftest kun proklamert i store ord rundt hvordan man legger til rette for at folk skal kunne følge mer generelle kostholdsråd og anbefalte fysiske aktiviteter. Dermed blir det til slutt den enkeltes ansvar å navigere i jungelen av muligheter og ta de initiativ som behøves for å endre livsstil og vaner/uvaner. I praksis erfarer vi at dette sitter langt inne for mange og vi vet jo at vi mennesker ikke alltid følger vår egen fornuft og kunnskap. Resultatet blir dermed at vi gjør det vi gjør inntil det stopper seg selv og vi ender som pasient i helsevesenet. Vi mangler altså et konkret opplegg som ivaretar den enkeltes behov og som sikrer at tilgjengelige resurser utnyttes på den mest effektive måten.

 

Jeg har stor tro på at vi kan være mye mer offensive i forhold til å opprettholde god helse og dermed kraftig redusere trykket på det eksisterende helsevesenet. Dette vil selvfølgelig fordre at vi skaper en ny forebyggende tjeneste for befolkningen med et innhold som oppleves fornuftig av den enkelte og som dermed blir benyttet av de fleste.

 

Selv om helsevesenet tilbyr frivillige screeningundersøkelser for enkelte grupper, har vi vært mye flinkere til å lage systemer som skal sikre at bilen vår er forsvarlig å kjøre med. Hva med å innføre periodisk kontroll av kropp og sinn?

 

Et moment det er samlet enighet om, er at negativt stress utfordrer og svekker immunsystemet vårt; spesielt negativt stress over tid. De fleste av oss går ufrivillig rundt med en bagasje av følelsesmessige belastninger, og det er vekten av denne bagasjen som til enhver tid representerer det negative stresset vi kjemper med og som utgjør en konstant trussel mot vår livskvalitet både psykisk og fysisk. På dette området er vi spesielt heldige; samtidig som det for de fleste er det viktigste å få gjort noe med er det også som regel hurtig å endre.

Mental Software Optimaliseringer (MSO) er oppdagelsen av hvilke faktorer som naturlig kreves for at “tiden skal lege sår”; satt i system og utført med hensikt opphever man helt eller delvis behovet for “tid” og negativt stress reduseres som regel betydelig eller forsvinner helt. Ved å innføre Mental Optimalisering som et nytt og positivt begrep som alle intuitivt forstår, unngår man bruken av terapi og behandling som begreper i et forebyggende opplegg og dermed også sykeliggjøring av mennesker.

 

Ved å velge en tilnærming som forbindes med mental trening, noe de aller fleste kjenner godt fra idretten og som det ikke er noen uenighet om verdien av, senker man terskelen for at man søker assistanse i tide. I forbindelse med eliteserielaget ODD´s satsing på forbedring av spillernes ytelse gjennom mentale strategier, har man valgt Mental Software Optimalisering (MSO) som tilnærming mot en fotballkultur uten tradisjoner for viktigheten av mental trening og hvor behandling/terapi kun assosieres med fysiske skader.

 

De fleste er også enige om at vi er og blir som vi tenker; og noe av det mest fasinerende som oppleves ved hjelp av MSO er hvordan våre kognitive evner kan optimaliseres for dermed å kunne realisere våre ønsker for livet gjennom full utnyttelse av eget potensial. Man opplever dermed lettere/oftere mestring som bygger opp under selvfølelse og dermed bedret livskvalitet.

 

Da MSO er basert på muskelresponstesting er det også velegnet til å avdekke det som vi kaller våre “skjulte fiender” eller bærere av ”datavirus”. Selv om vi ikke er allergiske vil de fleste av oss (alle?) være sensitive overfor substanser i miljøet vårt: Det være seg gjennom mat og drikke eller kjemikalier og annet vi er eksponert for innvortes og utvortes. Det som er ukjent for de fleste er at dette kan skape forstyrrelser og ubalanse (negativt stress) i kroppssystemet vårt og dermed være opphav til negative følelsesmessige reaksjoner, uro, dysfunksjon og smertetilstander. Så lenge disse “fiendene” er skjulte, lider vi under for påvirkningen av dem; noe som selvfølgelig kan være med på å forringe livskvaliteten. Så snart “fienden” er identifisert kan vi få kontroll ved bevisst å gjøre konstruktive forandringer og valg.

 

Dersom blodprøver og tester avslører mangler bør vi også med fordel bruke MSO for individuelt å bestemme hvilket tilskudd vedkommende bør benytte seg av (det finnes som regel flere produkter å velge mellom). Her vil man også etter hvert få erfaring med hvilke preparater som er “best i test”. Dosering kan også tilpasses individuelt på denne måten og med fordel justeres etter som behovet endres i henhold til oppfølgende prøver og tester.

 

 

Forebygger’n;  formål, målsetting og visjon:

 

  1. Formål: Forebygge sykdom gjennom konkrete og målbare helsefremmende tiltak som styrker immunforsvaret og bedrer livskvaliteten.
  2. Målsetting: Skape et forebyggende konsept som ivaretar enkeltmenneskets individuelle behov på en måte som gjør at folk vil forstå verdien og dermed benytte seg av det, noe som vil gagne samfunnet som helhet.
  3. Visjon: Skape et forebyggende konsept som fyller en manglende brikke i helse-Norge og dermed vil bli adoptert internasjonalt.